فرصت در گذر است   

یا رب ...

الهی و ربی من لی غیرک

من می ترسم !!!

دوست

mosafar h


-