والنتاین مسافر   

با اولین ورود به سایت های خارجی این روزها به کلمه والنتاین که با تبلیغات زیادی روبرو است مواجه می شوی و با اندکی دقت و تحقیق متوجه می گردی که والنتاین ۱۴ فوریه در فرهنگ کشورهای غربی روزی است که عشاق به یکدیگر هدیه می دهند اما ...

هستی خویش را خرج می کنم تا زیبا ترین گل عالم را تهیه کنم سخت و دشوار است چرا که هستی مسافر مطاع با ارزشی نسیت که خریدار داشته باشد چه رسد به آنکه بخواهی با آن زیباترین گل عالم را برای دوست داشتنی ترین محبوب عالم خریداری کنی!!!

آری با هزاران زحمت گلی خریدارم تا در به محبوب عالمی تقدیم کنم و در خیابان های شهر حرکت می کنم ....

چه کنم که مدت زمانی است حتی نشانی او را نیز گم کرده ام ....

بدون هدف خاصی در خیابان ها می گذرم و سراغ از عزیز خویش می گیرم و جالب است عده ای که اصلا او را نمی شناسند .... عد ای نامش را شنیده ولی از آن چیزی نمی دانند... عده ای نگاه معنا داری می کنند . عده ای لبخند زنان می گذرند ....

کم کم رمق از پاهایم م یرود و چشمانم سیاهیمی رود گل که نه هستی ام پژمرده می گردد و کم کم به خودم می آیم که ای دل چقدر غافل شده ای چقدر اتباه رفته ای بهکجا چنین شتابان می روی....

آری حبیب من .... محبوب عالم هزار و چند سال است که بی نشان است و جز اندک دوستان کسی دیگر نشانی از او ندارد .... زیبا ترین محبوب عالم سالهای سال است که پرده نشین شده و دیدن رویش آرزوی دست نیافتی برای مسافر شده ...

هر روز صبح که آفتاب طلوع می کند شاید خیلی ها نگران باشند که یک روز دیگر از عمرشان گذشت و یک گام دیگر به موت نزدیک شدند اما مسافر خوشحال از طلوع آفتاب چرا که می داند یک روز دیگر به روز ظهور نزدیک شده و یک روز از زمان غیبت گذشت و در آخر شب حاصل کار مسافر هیچ و غمگین که بار مولا نیامد ....

مولای من در روزهای بی کسی خویش بیشتر از همیشه به دنبال نشانی از نشانیهای شما می گردم و در ساعتی که هر لحظه آن شکستنی بزرگ را د رخویش می بینم امیدم فقط نظاره شماست ....

آری اگر د رفرهنگ بیگانه والنتاین داریم ما نیز در فرهنگ خویش لیله الرغائب داریم ... نیمه شعبان ... و ... نمی دانم نشانی گم کرده ام راه گم کرده ام یا اینکه خویشتن گم شده ام که نا گاه از کوچه هاشمی به کوچه والنتاین می رسم و غروبی غم انگیز ت زابرهای پائیزی و...

مولای من آری مسافر فرهنگ خویش یا نه بهتر اعتقادات خویش را در طوفان حوادث زندگی لرزان و سست می بیند مولای من که اگر نباشد نگاه شما شاید او هم در کوچه پس کوچه های پر زرق و برق والنتاین خویش را ببازد و غرق گردد مولای من ....

الهم عجل لولیک الفرج

 

دوست
mosafar h


-