در کوی نيک نامی ما را گذر ندادند

                               گر تو نمی‌پسندی تغيير ده قضا را

تغيير در قضا را         تغيير ده قضا را              تغيير ...

دوست
mosafar h


-