الهی این چه سری است که عقل از درک آن عاجز است و توانایی درک آن را ندارد. حسین (ع) حج خویش را نا تمام رها می کند و می رود تو حج او را قبول می کنی و او در اوج خون در آن ظهر خونین به نماز می اندیشد.

دوست
mosafar h


-