الهی حسين )ع( را فرمان ده تا از اين سرزمين برودو اينجا سکنی برنگزيند. حسين را فرمان ده از اين سرزمين برود تا شايد کودکان لب تشنه نمانند،علی اصغر با خون سيرآب نگردد. رباب )س( شرمنده نگردد، عباس به علقمه نرود، خورشيد در آسمان دو گانه نگردد، غروب رنگ خون به خويش نگيرد، پای کودکان زخمی نگردد، زينب )س( اسيری نرود.

دوست
mosafar h


-