الهی گردش ايام بار ديگر مرا آرام آرام به هنگامه زنده شدن طبيعت می‌رساند. اين روزها آسمان نيز آرام ندارد و دائم در تلاطم است. زمين بار ديگر گردشی به دور خورشيد را به پايان می‌رساند و آغازی دوباره . آغازی که اکنون سال هاست ادامه دارد و می‌آيد و تکرار می‌شود ولی ...

اين بار اين آغاز چگونه خواهد بود و برای من چگونه رقم زدی ؟؟؟

می‌دانم که اکنون زمان باقی است تا فرا رسيدن سال نو ولی...

ولی نمی دانم چرا مثل ماه رمضان ، ماه محرم و ... اين بار نيز دل من زودتر به استقبال می‌رود ؟

سرگردان و حيرانم

آنان که خاک را به نظر کيميا کنند    ايا شود که گوشه چشمی به ما کنند

 

دوست
mosafar h


-