سلام بر روح بلند و پر فتوح بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران . هم او که به تبعيت از مولای خويش قدم در راه مبارزه با حکومت فاسد زمان خويش نهاد.و سالها بعد هنگام رفتنش بهار را همانند خزان نمود و گرد يتيمی بر چهره‌ها نشاند.

او سالهای سال به عنوان رهبر يک کشور زندگی نمود و به همان خانه کوچک خويش در جماران اکتفا نمود . او از اين دنيا برای خويش هيچ بر نگزيد جز سعادت و ازادی و سربلندی همنوعان خويش .

الگويی برای تماميت بشر

آزادانه زندگی نمود و نفس او را اسير خود ننمود و تا به آنجا پيش رفت که با اطمينان خاطر می گويد : من با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضميری اميدوار و ...

گفتاری که شايد حتی کلامی از آن جملات هم در ذهن ما خطور نکند

براستی تا کنون درباره آن جملات انديشيده‌ايد؟؟

بياييد برای ۱ لحظه هم تامل کنيم و بينديشيم که اين کدامين نفس مطمئنه است که اين گونه سخن به ميان می آورد

به غير از

روح خدا

با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضميری اميدوار به فضل خدا از خدمت شما خواهران و برادران مرخص شده و به سوی جايگاه ابدی خويش سفر می کنم

دوست
mosafar h


-