الهی فاطمه(س) مظلومانه معصومانه و غريبانه به سوی تو می آيد .

او زمين را برای اهل آن باقی گذاشت و به سوی جايگاه واقعی خويش سفر نمود.

الهی پس از فاطمه (س) آسمان را بر فراز ماندن و زمين را گردش به دور خورشيد ماه را تابش  خيره کننده و خورشيد را روشنايی هستی بخش عجيب نيست؟

الهی فاطمه از اين دنيا بال گشود در حالی که خاطرش آزرده بود و مگر نه اينکه آخرين فرستاده ات بارها بيان نموده بود که هر کس فاطمه (س) را بيازارد مرا آزرده و هر کس مرا بيازارد خدا را آزرده . پس سبب چيست ؟؟؟

الهی علی (ع) که خود فاتح خبير است و يل صف شکن و سکوت!!!

الهی در باور نمی گنجد ! علی (ع) و سکوت ؟؟؟

او باشد ببيند و سکوت کند؟‌ اين کدامين مصلحت دين آخرين است که علی (ع) اين گونه برای او بايد ايستادگی کند . درد ببيند . رنج بکشد و سکوت کند ؟؟؟

الهی. فاطمه (س) پاره تن رسول ا... (ص) - ام ابيها - سنگ صبور و اولين شهيده راه ولايت  - مخزن الاسرار امامت - شفيعه روز حشر - سيد النساء‌العالمين - به ديدار تو می آيد. زمينيان که قدرش را ندانستند و وجودش را غنيمت نشمردند پس تو ...

الهی تغسيل فاطمه و تدفينش در شب بود و ين شب سياه بود که نظاره گر غربت علی بود . نمی دانم در اين خاکسپاری شبانه چه نهفته است که زهرا(س) آن را پسنديد و علی(ع) آن را ادامه داد

الهی مدفن او کجاست؟ اين کدامين خاک است که به وجود کبريايی او متبرک شده است و آن جسم آسمانی را کدامين خاک لياقت پنهان کردن در خويش داشت .

الهی

الهی ! الهی

دوست
mosafar h


-