سلام بر فاطمه )س(

سلام بر او که می‌آید ...

سلام بر او که سبب آفرینش عرش و فرش است و ...

سلام بر او که می‌آید تا محور کساء قرار گیرد و بقیه وابستگان به او . آخرین فرستاده خدا پیامبر اکرم )ص( پدر او - امیر المومنین علی )ع( همسر او و سید جوانان اهل بهشت )ع( فرزندان او ...

سلام بر او که می‌اید تا ام ابیها شود ...

سلام بر او که می‌اید تا در روز مباهله مایه فخر پیامبر گردد..

مخزن الاسرار امامت ... سنگ صبور  ولایت ... شفیعه روز حشر و ....

سلام بر او که می‌آید تا زنان همه تاریخ الگوی کاملی برای خود داشته باشند و عذری باقی نماند ...

سلام بر او ....

و چه زیبا نامگداری نمودند این روز را روز مادر که مادری مهربانتر از او وجود ندارد ...

دوست

mosafar h


-