سلام بر مولود کعبه

سلام بر به دنیا آمده در خانه خدا ...

سلام بر امیر المونین حیدر...

وجودی سراسر نور و رحمت انسانی کامل که هستی را حجت است و آخرین فرستاده الهی را وصی و یاور

و علی (ع) ...

چگونه می‌توان او را ستود ؟ چگونه می‌توان آن را توصیف کرد؟

آن شیر میدان‌های نبرد. آن زاهد شبهای تاریک. مظلوم و تنهایی که پس از همسر دیگر انیسی غیر از چاه نداشت ...

یا امیر المونین (ع) یا حیدر ...

دراین دنیا به همه بزرگی آن که در برابر دیده‌های تو بسیار حقیر بود من مانده‌ام و راه را گم کرده‌ام و ترس سراسر وجودم را فرا گرفته و امیدی به غیر از یاری شما ندارم

یا امیر المومنین دنیایی که در پیش چشمان شما حقیر تر و زبون تر از آب بینی چهارپایان بود مرا به خود مشغول ساخته و از خدای خویش جدا نموده

ای مولود کعبه

                                                 

تویی که کعبه سینه خود را برای تو گشود تا با آرامش پای در این دنیای خاکی بگذاری

تویی که طواف به دور کعبه پس از به دنیا آمدنت حال و هوایی دیگر یافت

تویی که اسوه صبری و تقوی و عدل و مردانگی و ...

چه بگویم در وصف تو...

یا امیر المونین حیدر مدد

دوست
mosafar h


-