بخوان به نام آفریدگارت ...   

روزگاری که زندگی آدمی در گمراهی محض به سر می‌برد و سیاهی این گمراهی همه انسان های این کره خاکی را فرا گرفته بود ودر میان اعراب این گمراهی بیشتر نمود داشت و وجدان بیدار و ضمیر پاک اندکی به دنبال حقیقتی ناب بود ناگهان ...

بخوان به نام آفریدگارت...

ندای بود که به گوش برترین مخلوق الهی رسید ((محمد )) (ص)

و او ندای آسمانی را به گوش جان خویش شنید و رسالتی عظیم بر او پدیدار گشت

رسالتی به وسعت تاریخ و برای همیشه تاریخ تا زمانی که زمین این موجود خاکی را قرار است بر روی خویش تحمل نماید

سالروز بعثت پیامبر اعظم (ص) مبارک باد

او برگزیده شد

او برگزیده شد تا الگوی همیشگی تاریخ باشد

او برگزیده شد تا اعرابی را که تا آن روز بزرگترین افتخارشان زنده به گور نمودن دختران و داشتن بت های زیبا تر بود به سوی سعادت ابدی راهنمایی نماید

اوبرگزیده شد  تا به همراه خویش مجموعه‌ای از بهترین مخلوقات و سبب آفرینش عرش و فرش را با خویش به همراه آورد و الگوهای کاملی را برای همیشه معرفی نماید

او برگزیده شد تا علی )ع( فاطمه )س( و حسنین )ع( به همه جهانیان معرفی گردند و راهنمایی بشریت باشند

دوست

mosafar h


-