علمدار ... علمدار ...   

سلام بر اربابم حسین (ع)

سلام بر بانوی محمل نشین زینب(س)

سلام بر امانت های برادر

سلام بر خیمه ها

سلام بر مشک

سلام بر پرچم و علم

سلام بر نخلستان

سلام بر تیرهای رها شده از کمان

سلام بر عمود آهن

سلام بر بین الحرمین

بهشت برده زیر دین     نخلهای بین الحرمین

سلام بر خدای احساس

سلام بر آب...

سلام بر عباس (ع)...

سلام بر امید کودکان اهل حرم هم او که خود داغدار ماجرای کوچه بود و غربت برادر ...

سلام بر او که ادب را تا به آنجا رعایت نمود که حتی گلدسته های حرم ارباب طلاست و گلدسته های حرم عباس (ع) مینا کاری است . اذن دخول حرم عباس(ع) را از حسین (ع) باید گرفت ...

ادب را ببین و کار خدا را که حتی در سالروز ولادت نیز حسین (ع) را مقدم می‌شمارد ...

مانده‌ام چه بگویم و چگونه بنویسم که حتی دست از حرکت می‌ایستد ...

خوش به حال لب اصغر که نو سقا شده ای

دوست

mosafar h


-