فرصت در گذر است ...   

عجله کنید  به هوش !!!

آخرین روزها و ساعات ماه رمضان در گذر است ...

آیا حداقل توشه یک ساله خویش را گرفته ایم ؟

شنیده اید که گفته اند وای بر احوال کسی که ماه رمضان بگذرد و خداوند هنوز از گناهان او نگذشته باشد ؟

آیا شنیده اید که فرمودند اگر کسی در ماه رمضان مورد مغفرت الهی قرار نگرفت تنها چاره‌ای او غروب روز عرفات و در صحرای عرفات است؟

آیا اطمینان دارید که امسال زائر حرم الهی باشیم و صحرای عرفات و غروب آن را درک می کنیم؟

پس عجله کنید ...

من هنوز در شکم...

می دانم سیاه رو تر از آنم که مرا به زیارت خانه ات دعوت نمایی و ماه زیبای رمضان هم که آخرین روزها و ساعات خویش را می گذارند. وای بر احوال من ... می خواهی با من چه کنی؟

کم کم داره دیر می شه . من جا مانده ام. من از قافله عقب ماندم و حتی از میهمانان یم شب که فقط لیله القدر آمدند و توشه خویش را گرفته و رفتند نیز عقب مانده ام !

کسی هست راه را نشانم بدهد؟

کسی هست دست مرا هم بگیرد؟

می ترسم

من از تنهایی خیلی می ترسم

می ترسم میهمانی تمام شود و من هنوز در برزخ راه باشم

می ترسم ...

می ترسم آخر کار باز جا مانده باشم

کسی هست دست مرا هم بگیرد و مرا به قافله صالحان برساند ...

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند

                                    گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

یا رب یا رب یا رب...

دوست
mosafar h


-