در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند

گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

با تو هستم ! با تو که صدایم را می شنوی و حرکاتم را می بینی و اعمال را در نظر داری

دیر شده ....

دوست

mosafar h


-