ساقی اهل حرم ....   

اگر عباس سقاست که کودکان لب تشنه نمی مانند ... اگر او علمدار لشگر است که احدی جرات نخواهد کرد به خیمه ها نزدیک شود ...

عمو عباس باشد و کودکان لب تشنه بمانند!!! عمو عباس باشد و خیمه را به آتش بکشند !!! عمو عباس باشد و کودکان را سیلی بزنند و به اسیری ببرند !!! نه هیهات ...

عمو امید خیمه هاست ... امید کودکان است ... قامت پدر با او استوار است ...

مگر نه اینکه امان نامه را قبول نکرد مگر نه اینکه به عمع زینب قول داد ... مگر نه اینکه عهدی است که در واپسین لحظات زندگی اسوه صبر و ایمان علی (ع) با او بست هنوز استوار است و مگر نه اینکه مادرش ام البنین است .... 

عمو عباس .... باز کن دو چشم بسته ...

و عباس نه برای شیعیان و مسلمانان بلکه برای تمام مردم جهان عباس است و ابوفاضل ... 

مشک و آب اگر چه برای همیشه تاریخ شرمنده عباس است اما آب به جبران آن زمان مزار عباس را فرا گرفته و سالهای سال است که طواف حرم عباس می نماید ....

و مشک اگر چه عباس را همراهی نکرد اما دیر زمانی است که نامش با عباس اجین است ...

و علمداری و پهلوانی را سزاوار عباس است و نه آنان که در ادعای خویش غرق گشته اند ...

و نخلستان و عمود آهنین و بدن تکه تکه که هر یک رازی در خویش نهفته دارند که باید محرم اسرار بود ...

الهی؛ مشک پاره ... فرق شکافته ... پرچم بر زمین مانده .... خیمه های در آتش سوخته ... کودکان اسر ... بانوی محمل نشین ... امامی بیمار مصلحتی ... سر های جدا از بدن .... لبهای خشکیده ... کودک جا مانده از قافله .... تازیانه و سرخی سیلی .... بدن های بی کفن بر روی زمین مانده و ... دلهای جا مانده ....

الهی؛ ....

دوست

mosafar h


-