امان از دل زينب (س)   

الهی؛ مشک پاره ... فرق شکافته ... پرچم بر زمین مانده ... خیمه های در آتش سوخته ... کودکان اسیر ... بانوی محمل نشین ... امامی بیمار مصلحتی ... سرهای جدا از بدن .... لبهای خشکیده ... کودک جا مانده از قافله ... تازیانه و سرخی سیلی ... بدن های بی کفن بر روی زمین مانده ... دلهای جا مانده ... نان های به صدقه آورده شده ... سرهای بی معجر ... خطبه های آتیشن ... خرابه و سر بابا ... جای غل و زنجیر بر روی بدن ... خار مغیالان ....

الهی ....

امان از دل زینب (س) ...

دوست

mosafar h


-