نافله الیل   

الهی؛ چله نشینی امسال قرین شده با نام زینب )س( و هر آنچه تلاش می کنم دل در بند او باقی می ماند و جدا نمی شود ...

هر بار از یک زاویه ای و هر بار معرفتی... گاه اسیر صبر او و گاهی اسیر علم او .... گاهی در بند اراده چون کوه او و گاهی نگران اطفال در پناه او ... و این بار اسیر نماز شب او ...

الهی؛ زینب )س( در نماز شب ویش تو را چگونه می خواند یا نه چگونه می دید ....

الهی؛ در نماز شب او کدامین سر از اسرار تو نهفته بود ... او در نماز شب و را چگونه می یافت و با تو چگونه راز دل می گفت که در خیمه نیم سوخته نیز آن را فراموش نکرد ....

به نفس نفس زدن زینب(س) عجل لولیک الفرج

او خواهر حسینی )ع( است که در اوج خون به نماز می اندیشید اما خود نماز شب خویش را پس از یک روز طوفانی و پر مصیبت بعد از آرام نمودن کودکان و در میان خیمه های نیم سوخته .... الهی او چگونه با تو راز و نیاز کرد ....

الهی؛ چه سری است بین نماز شب او و تو که جسین )ع( خون خدا از زینب می خواهد در نماز شب خویش او را دعا کند ....

الهی؛ فاطمه )س( در آخرین لحظات خویش از علی )ع( می خواهد برایش قرآن بخواند و حسین )ع( از زینب )س( طلب دعا د رنماز شب می نماید....

الهی؛ قافله ی بی سامان را سامان بخشیدن .... کودکان خسته را خواب نمودن .... زخم های کودکان را التیام دادن.... پرستار امام خویش بودن ... آرام نمودن داغداران کاروان .... دیدن صحنه های غیر قابل تحمل ... و اکنون .... دست بالا آوردن و الله اکبر گفتن و با تو راز و نیاز کردن....

الهی؛ چه کسی به غیر از زینب)س( این چنین مردانه بر پای اعتقادات و ایمان خویش می ماند ... حقا که او پرورش یافته مکتب علی )ع( و فاطمه )س( است با آن عظمت دست نیافتنی ... یا رب ....

دوست

mosafar h


-