و باز گذشت ....   

الهی؛ اربعینی دیگر گذشت و بار دیگر چله نشینی دیگر به پایان رسید و دل هنوز در بند زینب )س( اسیر است و به این اسیری افتخار می کند....

نمی دانم این چه سری است اکنون که اربعین نیز به پایان رسیده هنوز رنگ عزای حسین )ع( همراه من است و دل اسیر نام اوست و در اضطراب زینب )س( ...

میان همه دلها .... امان از دل زینب (س)

اندک زمانی مانده تا بار دیگر زینب )س(‌سیه پوش عزای برادر و جد خویش پیامبر رحمت )ص( گردد. و این ماه چه ماه سنگینی است برای خاندان عصمت و طهارت ...

و چه صبری دارد زینب )س( در این میانه ...

الهی؛ الهی...

دوست

mosafar h


-