ميلاد نور   

الهی؛ آخرین فرستاده ات را پای بر این جهان خاکی نهاد و زمین از وجودش منور گردید...

الهی ششمین امام و هشتمین معصوم را برای هدایت اهل زمین به سوی آنان فرستاد یتا شاید این قوم از انجراف به دورماند و ضمیر خفته آنان که پس از پیامبر به بیراهه رفتند بیدار گردد.

الهی بهترین مخلوقاتت را به سوی زمین فرستادی تا بندگانت دچار گمراهی نشوند و زیباترین آفریدگانت را بر ما نمایان ساختی ...

الهی ...

محمد (ص) آخرین فرستاده الهی پا بر عرضه هستی نهاد و از عظمت وجودش ایوان مدائن با همه ابهت و فخر فروشی خویش بر زمین ریخت و آتش کده ها خاموش گردیدو ...

و صادق آل محمد (ص) می آید تا با تربیت شاگردان خویش آینده دین جد خویش را تضمین نماید ...

الهی؛ چه زیبا ایامی است این روزها و چه گل هایی ...

دوست

mosafar h


-