يا حضرت معصومه (س)   

دل بی تاب مدینه که می شود هوس دیدن حرم ثامن الحجج که به سر آدم می زند زمانی که دیگر از همه جا خسته و در مانده می شوی بی اختیار  یاد شهر قم و نور نهفته در آن در دل زنده می شود ...

نمی دانم چی سری است که و کدامین حقیقت در آن نهفته است که نام قم و جمکران د رکنار یکدیگر قرار گرفته تا هر آن کس که می خواهد با مولای خویش در مسجد جمکران راز و نیازی داشته باشد دیداری نیز با حضرت معصومه (س) دارد.

شاید که کلید درهای بسته دل در جمکران در قم نهفته است ....

دوست

mosafar h


-