نمی‌دانم اين چه سريست؟؟ اين کدامين نوريست که امروز مرا با خود به هر آن کجا که دوست دارد می‌برد . نمی‌دانم با من چه می‌کني؟ به هر آن سو که خود می‌خواهی مرا می‌کشانی و هيچ کاری هم از دستم نمی‌ايد .

همانند برده‌ای مرا به هر کجا که دوست می‌‌داری می‌کشانی گاهی در منجلاب و گاهی در باغی سراسر نور !!!

ولی کاش مرا رها نمی‌کردی!!!

بيا . بيا دست مرا بگير و مرا نيز ببر. به هر آن کجا که تو می‌پسندی .

اما ...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید