سلام بر زينب کبری )س( قافله سالار عشق

سلام بر او که عظمتش دست نيافتنی است و در معرفيش همين بس که :

از نسل پيامبر )ص( است. پدر ی همچون علی )ع(  و مادر همچون فاطمه )س( و برادرانش حسن و حسين )ع(

سلام بر زينب )س( و بر همت مردانه او

سلام بر زينب )س( و بر قلب صبور او

سلام بر زينب ...

او که حسين )ع( از آن می‌خواهد تا در در نماز شبش او را دعا کند

او که جان ۵ امام شيعيان را نجات می‌دهد

او که پدر ش علی )ع( او را عقيله بنی هاشم ناميد

او می‌آيد تا که شريک غم پدر شود

او می‌آيد تا امانت دار مادر بماند و مجری وصيت او

او می آيد تا پرستار برادر شود .

او می‌آيد تا امانت دار برادر شود و فدايی آنان .

او می‌آيد تا  قافله سالار عشق شود بعد از حسين)ع(

او که سر بلای يتيمان حسين است )ع(

او می‌آيد تا پيام آور حادثه عظيم کربلا باشد

او می‌آيد تا کربلا در کربلا باقی نماند

او می آيد تا خون سيد الشهدا )ع( بدون نتيجه باقی نماند

او می‌آيد تا الگوی باشد برای هميشه تاريخ

او می آيد تا عذر و بهانه‌ای برای کسی باقی نماند .

او می آيد تا ...

براستی چگونه می‌توان او را ستود؟؟؟

چونه می‌توان او را توصيف کرد ؟؟؟

و در وصف او چه می‌توان گفت به جز ))سلام علی قلب زينب الصبور ((

چون که بنهادند قنداقش در آغوش حسين )ع(               لاجرم بگذاشت دست خويش بر دوش حسين )ع(

کس نداند جز خدا گفتا چه در گوشش حسين )ع(          زان زمان يک عمر زينب)س( گشت مدهوش حسين )ع(

/ 0 نظر / 7 بازدید