غسل شبانه!

کفن شبانه!

دفن شبانه!

قبر مخفی !!!!

الهی سبب اين همه پنهان کاری چيست؟؟

چرا شبانه؟؟؟ مگر ايم مدينه همان مدينه‌النبی نيست؟ مگر اينان همان انصار دين خدا نيستند ؟ مگر اينان همان هايی نيستند که تا ايامی پيش همچون پروانه به گرد وجود رسول ا... )ص( و خاندان او می‌گشتند ؟ پس کدامين مصلحت آنان را بدين سرعت تغيير داد؟

مگر اينان واقعه خم را فراموش نموده اند؟ آيه تطهير و  حديث ثقلين را نشنيده‌اند؟‌

مگر اينان اولين کسانی نبودند که تبريک گفتند و بيعت نمودند ؟

پس چرا؟

يعنی در اين مدينه با آن همه عظمت فقط ۴-۵ نفر محرم اسرار باقی مانده‌اند؟

مگر بيت الاحزان فاطمه)س( کدامين منفعت اينان را به خطر انداخته بود؟‌

نفرين بر سقيفه نفرين

که اگر سقيفه نبود علی‌)ع( تنها نمی‌ماند ...

و بی شک اگر سقيفه نبود کربلايی به وجود نمی‌آمد که نطفه واقعه کربلا در سقيفه بسته شد و ...

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید