آخرین واسطه ...

بخوان ... بخوان به نام پروردگارت ....

بخوان ای پیامبر (ص) ... بخوان ... بخوان که تو برگزیده شده ای ...

بخوان که زین پس تاریخ را صفحات نو باید نوشت ... بخوان و بر خیز ... برخیز ای حبیب خدا و سکان هدایت بشر را در دستان خویش بگیر و ای کشتی طوفان زده را ناخدایی کن ... برخیز که این عالم در انتظار است ... برخیز و هدایتگری کن ...

بخوان به نام او که جهان را افرید بخوان به نام او که هستی را افرید ....

برخیز که این امت راه را با بیراهه اشتباه گرفته اند و سره را از ناسره تشخیص نمی دهند ... برخیز که زادگاه علی (ع) بت کتده شده  ... و شرک جای حق را گرفته ... برخیر که آفریدگار هستی بخش کوثر برایت در نظر دارد... برخیز ...

ستون هستی ... حبیب خدا ... ای رسول ا... شب عید استو دستان ما خالی تر از همیشه.... دلها را زنگار گرفته و چشمان را سیاهی گناه تیره کرده... اکنون و درآغاز رسالتی بزرگ دستان خسته مرادریاب ....

عیدی مارا ظهور منجی قرار ده

الهم عجل لولیک الفرج

 

/ 0 نظر / 22 بازدید