امان از دل زينب (س)

الهی؛ مشک پاره ... فرق شکافته ... پرچم بر زمین مانده ... خیمه های در آتش سوخته ... کودکان اسیر ... بانوی محمل نشین ... امامی بیمار مصلحتی ... سرهای جدا از بدن .... لبهای خشکیده ... کودک جا مانده از قافله ... تازیانه و سرخی سیلی ... بدن های بی کفن بر روی زمین مانده ... دلهای جا مانده ... نان های به صدقه آورده شده ... سرهای بی معجر ... خطبه های آتیشن ... خرابه و سر بابا ... جای غل و زنجیر بر روی بدن ... خار مغیالان ....

الهی ....

امان از دل زینب (س) ...

/ 3 نظر / 27 بازدید
ترمه

غريب آمد غريب زندگی کرد و غريب شهيد شد و زينب وارث انهمه درد .......... ! و ما مانديم خجل از روی زينب ------------------------------------------- سلام گرامی

ترمه

انگار تنها شاهد اشکهای بی شمار من اينجاست ! با قامتی بلند و جارويی که از هجوم هيچ بادی آشفته نمی شود ---------------------- اينجا بوی پرسه های پرپروز مرا مي دهد بوی شعرهای شبانه بوی سکوت و بی صبری به ياد داری ؟ گفتم تا تو بيايی تمام رهگذران را می شمارم گفتی زمان آمدنم از حساب ساعت و و تقويم خارج است دلم اما آسوده بود می دانستم هر بار که از کنار چهار چوب چمنها بگذری صدای مرا خواهی شنيد